ปรัชญา

 คณะสิ่งแวดล้อมยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสะสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอาระของชาติ โดยการจัดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ผลงานทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

การพัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก

การผลิตบุคลากรและผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม
การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์คลี่คลายจากวิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ของคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะของลูกโลก
แสดงถึง วิสัยทัศน์ของคณะที่มีความหลากหลายล้ำสมัย มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสิ่งแวดล้อม ที่ล้ำสมัยและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

รูปทรงกลม และเส้นโค้งที่โอบล้อมลูกโลก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
แสดงถึง ความพร้อมในการให้บริการวิชาการทางสิ่งแวดล้อมครบวงจร และการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คลี่คลายจากลักษณะภาพคนคลี่คลายรวมกับใบไม้
แสดงถึง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการศึกษาจากคณะฯ ที่มีศักยาภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม

หัวข้อแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

กลยุทธ์หลักที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์หลักที่ 2 : เสริมสร้างคุณภาพนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

กลยุทธ์หลักที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับการเข้าสู่สากล

กลยุทธ์หลักที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

กลยุทธ์หลักที่ 1 : สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์หลักที่ 2 : สนับสนุน ส่งเสริม และหาแหล่งทุนจากภายนอกให้นักวิจัย

กลยุทธ์หลักที่ 3 : การจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่เชิงรุก

กลยุทธ์หลักที่ 4 : สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

กลยุทธ์หลักที่ 5 : พัฒนาห้องปฏับัติการให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์หลักที่ 1 : สร้างและขยายเครือข่ายงานบริการวิชาการ

กลยุทธ์หลักที่ 2 : สร้างศูนย์บริการครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์หลักที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน

กลยุทธ์หลักที่ 1 : การเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

กลยุทธ์หลักที่ 2 : การรักษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

กลยุทธ์หลักที่ 1 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเชิงรุก

กลยุทธ์หลักที่ 2 : สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์หลักที่ 3 : บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

กลยุทธ์หลักที่ 4 : พัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านอาคารและสถานที่

กลยุทธ์หลักที่ 5 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ