ฝ่ายบุคคลนางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม

การศึกษาlaugh
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)
                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ yes
ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาสังคม)
                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์yes

ฝึกอบรมcool


ที่อยู่ติดต่อ ★(◕‿◕❀)  

    สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม


Contact : 0-2579-2945-46 ต่อ 015

ecspz@ku.ac.th