นักวิทยาศาสตร์นางณิชชา ประจันตะเสน

การศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่ติดต่อ 

    
สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

Contact : 0-2579-2945-46 ต่อ 032

nidcha.p@ku.ac.th