นักวิชาการพัสดุนางสาวทัชชกร นทีธารทอง

Image result for การ์ตูนดุ๊กดิ๊ก ยินดีต้อนรับ
การศึกษา

  enlightened  ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผลงาน/การฝึกอบรม

yes     เข้าร่วมาการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 เกษตรศาสตร์เกมส์ 
         ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
         ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ผสม
yes    เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ"
         ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ คณะวิยาศาสตร์ มก.บางเขน
yes    เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ
         ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.บางเขน
yes    เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มก. ปี 2559
         ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขนRelated image

ที่อยู่ติดต่อ 
      สำนักงานเลขานุการ (ชั้นลอย) คณะสิ่งแวดล้อม

      50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900

Related image

Contact : 0-2579-2945-6 ต่อ 016

ectkn@ku.ac.th