นักวิชาการการศึกษานางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

ปริญญตรี :   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สุขศึกษา)
                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ติดต่อ 

    
สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

Contact : 0-2579-2945-46 ต่อ 012

eckkp@ku.ac.th