อาจารย์ประจำภาควิชาดร.นพวรรณ เสมวิมล

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโยลีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
Zero Waste Management
    laugh 
Sludge Utilization

 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 semvimol@gmail.com โทรศัพท์

     -


Line ID: -

 

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 333

semvimol@gmail.com

บริการวิชาการ

()

โครงการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มตามแนวพระราชดำริ จ.พะเยา


ข้อมูลเพิ่มเติม