อาจารย์ประจำภาควิชาดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    
Environmental Toxicology 
    

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 Watcharapong.WKU@gmail.com


โทรศัพท์

     -

Line ID: -


 

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 313

Watcharapong.WKU@gmail.com

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • Applicable VFCW Technology in Parallel with Biochar-Mixed Soils for Treating Formaldehyde in Ethylene Glycol Factory Wastewater Watcharapong Wararam, Kasem Chunkao, Onanong Phewnil, Nipon Tangkananuruk, Kanita Tangkananuruk, Thanit Pattamapitoon, Chatri Nimpee

    n/a

บริการวิชาการ

()

โครงการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มตามแนวพระราชดำริ จ.พะเยา


ข้อมูลเพิ่มเติม