อาจารย์ประจำภาควิชาดร.สตรีไทย พุ่มไม้

การศึกษา


    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) 
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
Ecological Engineering
    

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 ecstp@ku.ac.th

โทรศัพท์


     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 311

ecstp@ku.ac.th