รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการผศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล

การศึกษา

    ปริญญาตรี: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                   
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)


ตำแหน่ง

   รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ประจำภาควิชา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
    laugh  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
    angel  มลพิษทางอากาศ 


ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 ectnb@ku.ac.th

โทรศัพท์


     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 310

thitima.r@ku.ac.th