อาจารย์ประจำภาควิชาดร.อลงกรณ์ อินทรักษา

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
     laugh  เมืองและสิ่งแวดล้อม 
    

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
ecuki@ku.ac.th

โทรศัพท์

     -

Line ID: -

 

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 308

ecuki@ku.ac.th

บริการวิชาการ

()

โครงการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มตามแนวพระราชดำริ จ.พะเยา


ข้อมูลเพิ่มเติม