อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
Bioenergy, Waste to Energy (WTE) 


ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 sujinna@gmail.com


โทรศัพท์

     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 306

sujinna@gmail.com