หัวหน้าภาควิชาดร.นฤชิต ดำปิน

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
Conservation Ecology and Biology Resource Management 
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 ecncd@ku.ac.th


โทรศัพท์

     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 305

ecncd@ku.ac.th