อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (
Air Modelling)สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
วิทยาศาสตร์กายภาพ   
    laugh  เสียง
    angel  แบบจำลองอากาศ


ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 -

โทรศัพท์


     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 301