อาจารย์ประจำภาควิชารศ.ดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ปริญญาโท: วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ปริญญาเอก: D.Tech.Sc. (
Environmental Technology and Management) Asian Institute of Technology


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

   
เทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม


ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscipna@ku.ac.th  


โทรศัพท์

     -


Line ID: -


 

Contact : 0-2579-3877 #407

fscipna@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssoc. Prof. Dr. Patana Anurakpongsatorn

    99.4 KB