อาจารย์ประจำภาควิชาดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ปริญญาโท: วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาเอก: Ph.D. (
Environmental Science and Engineering) Kanazawa University


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  
มลพิษทางอากาศและเสียง
    PM2.5 และฝุ่นละอองขนาดนาโน (PM0.1)

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 ectpt@ku.ac.th , thunyapat.tho@gmail.com


โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #417

ectpt@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsDr. Thunyapat Thongyen

    123.13 KB

  • BSc projects' supervisionDr. Thunyapat Thongyen

    154.88 KB