อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ปริญญาโท: MSc. (Environmental Engineering) University of Nebraska – Lincoln
    ปริญญาเอก: Ph.D. (
Engineering) University of Nebraska – Lincoln 


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

   
การบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและในดินด้วยวิธีทางเคมี
    การเคลื่อนตัวของสารใต้ดิน 

 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
chanat.c@ku.ac.th   


โทรศัพท์

     -


Line ID: -


Contact : 0-2579-3877 #414

chanat.c@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsDr. Chanat Chokekaroenrat

    116.84 KB

  • Grants and awardsDr. Chanat Chokekaroenrat

    44.61 KB

  • BSc projects' supervisionDr. Chanat Chokekaroenrat

    144.41 KB