อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์

การศึกษา

    ปริญญาตรี: น.บ.  (นิติศาสตร์)
                   : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปริญญาโท: M.Sc. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) Asian Institute of Technology
    ปริญญาเอก: Ph.D. (
Environmental Science and Engineering) University of Colorado at Boulder


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

   
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
ecclj@ku.ac.th


โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #418

ecclj@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssist. Prof. Dr. Chalor Jarusutthirak

    90.02 KB

  • BSc projects' supervisionAssist. Prof. Dr. Chalor Jarusutthirak

    153.83 KB