อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ

การศึกษา

     ประกาศนียบัตรบัณฑิต : Cert. (
Environmental Management)
     ปริญญาตรี: วท.บ. (การจัดการประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ปริญญาโท: วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
     ปริญญาเอก: Ph.D. (Freshwater Biology
) The University of Liverpool
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  
ชีววิทยาทางน้ำ
   สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
   คุณภาพน้ำ
   สิ่งมีชีวิตในน้ำ
   อาหารพืช 

 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscircc@ku.ac.th 


โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #412

fscircc@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssist. Prof. Dr. Ratcha Chaichana

    89.98 KB

  • BSc. projects' supervisionAssist. Prof. Dr. Ratcha Chaichana

    150.85 KB