อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ปริญญาโท: วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปริญญาเอก: Ph.D. (
Environmental Strategy) University of Surrey
 

ตำแหน่ง

    
ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, อาจารย์ประจำภาควิชา

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

   
การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ
    ระบบรับรองและฉลากสิ่งแวดล้อม 

 

ที่อยู่ติดต่อ

    
- ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ: 0-2579-3877 #416
   - ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ: 0-2942-8844อีเมลล์

   
rattanawan.m@ku.th


โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #416

rattanawan.m@ku.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssist. Prof. Dr. Rattanawan Mungkung

    133.72 KB