อาจารย์ประจำภาควิชาดร.ปิยาภรณ์  สมสมัคร

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ปริญญาโท: M.Sc. (Environmental Technology and Management) Asian Institute of Technology
    ปริญญาเอก: Ph.D. (
Environmental Science) Rutgers, The State University of New Jersey


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  
การย่อยสลายมลสารด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
fscipys@ku.ac.th


โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #408

fscipys@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsDr. Piyapawn Somsamak

    79.53 KB

  • BSc projects' supervisionDr. Piyapawn Somsamak

    113.7 KB