อาจารย์ประจำภาควิชารศ.ดร.ภัทรา  เพ่งธรรมกีรติ

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ปริญญาโท: วท.ม (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Soil, Environmental and Atomspheric
) University of Missoury - Columbia  

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  
สิ่งแวดล้อมการเกษตร
   คุณภาพดิน และน้ำ
   วัฏจักรธาตุอาหาร และการจัดการ
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fsciptp@ku.ac.th    

โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #405

fsciptp@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssoc. Prof. Dr. Patthra Pengthamkeerati

    61.56 KB

  • BSc projects' supervisionAssoc. Prof. Dr. Patthra Pengthamkeerati

    88.46 KB