อาจารย์ประจำภาควิชารศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ปริญญาโท: วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาเอก:
Ph.D. (Natural Resource Science) University of Nebraska 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  การควบคุมมลพิษที่มีแหล่งกำเนิดไม่แน่ชัด
  การลดการเกิดของเสีย    
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscitus@ku.ac.th 

โทรศัพท์

     -


Line ID: -


 

 

Contact : 0-2579-3877 #411

fscitus@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • BSc projects' supervisionAssoc. Prof. Dr. Tunlawit Satapanajaru

    164.35 KB

  • PublicationsAssoc. Prof. Dr. Tunlawit Satapanajaru

    81.75 KB