รองหัวหน้าภาควิชาผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (วนผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ปริญญาโท: วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ปริญญาเอก: 
D.Eng. (Symbiotic Environmental Systems Engineering) Yamaguchi University 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
   การควบคุมมลพิษที่มีแหล่งกำเนิดไม่แน่ชัด
   การลดการเกิดของเสีย
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscippck@ku.ac.th  

โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #406

fscippck@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssist. Prof. Dr. Prapaipid Chairattanamanokorn

    90.82 KB

  • BSc projects' supervisionAssist. Prof. Dr. Prapaipid Chairattanamanokorn

    77.53 KB