อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.วิรงค์ จันทร

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ปริญญาโท: วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ปริญญาเอก:
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

   นิเวศวิทยาเชิงทฤษฎี 
   นิเวศวิทยาพืช
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม


อีเมลล์

   
 
 fsciwrc@ku.ac.th


โทรศัพท์

     -

Line ID: -


Contact : 0-2579-3877 #410

fsciwrc@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssist. Prof. Dr. Wirong Chanthorn

    73.13 KB

  • BSc projects' supervisionAssist. Prof. Dr. Wirong Chanthorn

    87.66 KB