คณะผู้บริหาร

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
    ปริญญาโท: วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
    ปริญญาเอก:
Ph.D. (Marine Environmental Management and Sustainable Use) University of the Sunshine Coast, AUSTRALIA 


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

     
 การวิจัยในแนวปะการัง
      ปลาและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
      คุณภาพน้ำ        
      การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 

ที่อยู่ติดต่อ 

    ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscipsn@ku.ac.th  

โทรศัพท์

     089-8116581


Line ID: pasinee_ja

Contact : 0-2579-3877 #409

fscipsn@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssist. Prof. Dr. Pasinee Worachananant

    67.78 KB

  • BSc projects' supervisionAssist. Prof. Dr. Pasinee Worachananant

    136.07 KB