อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ 1 (เคมีการเกษตร)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มลพิษสิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    laugh  มลพิษสิ่งแวดล้อม
    angel  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
    smiley  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fgraonp@ku.ac.th


โทรศัพท์

     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 304

fgraonp@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • Correlation of Rhizobacterium in Canna indica Linn. effect to Municipal Wastewater Treatment อรอนงค์ ผิวนิล ปราโมทย์ ศิริโรจน์ ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

    138.92 KB

บริการวิชาการ

()

โครงการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มตามแนวพระราชดำริ จ.พะเยา


ข้อมูลเพิ่มเติม