คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยคณบดีดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร


Contact : 0-2579-3878 ต่อ 312

thanitku58@gmail.com, ectnp@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • งานวิจัย 1ชื่อผู้วิจัย