คณะผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาผศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์

การศึกษา

    ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
                 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (
Environmental Science and Engineering)


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 kjchalor@gmail.com


โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 ต่อ 418

ecclj@ku.ac.th