คณะผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กรดร.กิตติชัย ดวงมาลย์

การศึกษา


    ปริญญาตรี: วิทยาศาตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
    laugh  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
    angel  อากาศและเสียง 
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 kittichai.d@ku.ac.th


โทรศัพท์

     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 307

kittichai.d@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • วิจัยวิจัย วิจัย