คณะผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ

การศึกษา


     ประกาศนียบัตรบัณฑิต : Cert. (Environmental Management)
     ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมง)
     ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
     ปริญญาเอก: Dortor of Philosophy (Freshwater Biology

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
ชีววิทยาทางน้ำ
    laugh สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
    angel คุณภาพน้ำ
    smiley สิ่งมีชีวิตในน้ำ
    surprise อาหารพืช 

 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscircc@ku.ac.th 


โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 ต่อ 412

fscircc@ku.ac.th