คณะผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการรศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

การศึกษา


    ปริญญาตรี: วิทยาศาตรบัณฑิต เกียรตินิยม (เคมี)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์)
    


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
Utilization of agricultural and industrial waste for wastewater and contaminated soil treatment
    laugh  Instrumental analysis of pollutants
    angel  Analysis of water soil and air quality 
    smiley  Environmental chemistry 
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 kkanita.kt@gmail.com


โทรศัพท์

     -

Line ID: -

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 303

kkanita.kt@gmail.com