คณะผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยรศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

การศึกษา

    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: 
Doctor of Philosophy (Natural Resource Science)  

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
 Environmental Remediation
    laugh  Non-point Source Pollution Control
    angel  Waste Minimization     
 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscitus@ku.ac.th 

โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 ต่อ 411

fscitus@ku.ac.th