ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาอ.ดร.โสภณ ธนะมัย

การศึกษา


    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
    ปริญญาเอก: 
Doctor of Philosophy (Adult and Extension Educationสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink  
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางอาชีวศึกษา 
    laugh  ติดตามและประเมินโครงการทางอาชีวศึกษา
    angel  การบริหารการศึกษาเกษตร  


ที่อยู่ติดต่อ

    
-

อีเมลล์

   
 -

โทรศัพท์


     -

Line ID: -