ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชารศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน์

การศึกษา


    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาตร์)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (
วนศาตร์)
    ปริญญาเอก: 
Doctor of Philosophy (Forest Resource Management 


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
    laugh  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    angel  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    smiley  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    cheeky  การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ


ที่อยู่ติดต่อ

    
-

อีเมลล์

   
 fforskb@ku.ac.th
 

โทรศัพท์

     -

Line ID: -

fforskb@ku.ac.th