ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชารศ.ดร.ปรีชา ธรรมานนท์

การศึกษา


    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (วนศาสตร์)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (
วนศาสตร์)
    ปริญญาเอก: D.Agr. 
(Forest Ecology
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
นิเทศวิทยาป่าไม้


ที่อยู่ติดต่อ

    
-

อีเมลล์

   
 -

โทรศัพท์


     -

Line ID: -