ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชารศ.ดร.วิไล สันติโสภาศรี

การศึกษา


    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
    ปริญญาโท: 
Master of Science (Biochemistry)
    ปริญญาเอก: 
Doctor of Philosophy (Ag.Chemistry)


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 

    wink Phytochemistry
    laugh Biochemical Technology

 

ที่อยู่ติดต่อ

   
-

อีเมลล์

   
 facivls@ku.ac.th
 

โทรศัพท์

     -

Line ID: -

fscivls@ku.ac.th