ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชารศ.ดร.ไพบูลย์ ประพฤติธรรม

การศึกษา


     ปริญญาตรี: กส.บ. - เกียรตินิยม (ปฐพีวิทยา)
     ปริญญาโท: Master of Science  (Soil Chemistry) 
     
ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Soil Chemistryสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

    wink  Soil Chem
    laugh  Land Resource Management & Environmental Chemistry

 

ที่อยู่ติดต่อ

   
 -

อีเมลล์

   
 -


โทรศัพท์

     -

Line ID: -