ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาศ.ดร.วิทย์ ธารชลานุกิจ

การศึกษา


     ปริญญาตรี: กม.บ. (ประมง)


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

    wink  นิเทศวิทยาทางน้ำ
    laugh  ประมง

 

ที่อยู่ติดต่อ

   
 -

อีเมลล์

   
 -


โทรศัพท์

     -

Line ID: -