ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม

การศึกษา

     ปริญญาตรี: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
     ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) 
     
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษดีบัณฑิต (Forest Sourcesสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

    wink  อุทกวิทยาป่าไม้
    laugh  การจัดการลุ่มน้ำ
    angel  การอนุรักษ์ดินและน้ำ
    smiley  การจำลองแบบคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำและระบบสิ่งแวดล้อม
 

ที่อยู่ติดต่อ

   
 -

อีเมลล์

   
 ffornpt@ku.ac.th
 

โทรศัพท์

     -

Line ID: -

ffornpt@ku.ac.th