อาจารย์ประจำภาควิชาดร.ชาลิสา วีสมหมาย

การศึกษา

     Doctor of Philosophy (Environment and Information Studies)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

     Environmental Management and Green Innovation for Sustainable Development
     Environmental Education
     Communication and Technology

chali-h@hotmail.com