คณะผู้บริหาร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการนางนันทา ตะวันเย็น

ประวัติการทำงาน
ข้าราชการ                           28 มิถุนายน 2530  -1 ตุลาคม 2558
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน    2 ตุลาคม   2558  -  ปัจจุบัน

การศึกษา


ปริญญาตรี :   ศศบ. การจัดการทั่วไป

ที่อยู่ติดต่อ 

 
สำนักงานเลขานุการ  คณะสิ่งแวดล้อม

Contact : 02-579-2946 ต่อ 002

fscintt@ku.ac.th