ประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ

16 ก.ค. 2563 | By Admin | 10:37

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ สามารถใช้งานดังนี้

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อ
          1. เผยแพร่เอกสารและสื่อการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนฯ
          2. การจองห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ Online ของภาควิชาเทคโนฯ
          3. การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องแก้ว Online  ของภาควิชาเทคโนฯ
          4. เอกสารสำคัญต่างๆ ให้ดาวน์โหลด
 
          ดังเว็บไซต์ https://enviku.wixsite.com/enviku

ทัศนะของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2563

6 มิ.ย. 2563 | By Admin | 21:06

ทัศนะของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.  สุรัตน์  บัวเลิศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563

รายละเอียด << click

​คณะสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

5 พ.ค. 2563 | By Admin | 11:08

​คณะสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19
จำนวน 2,155,500 บาท ให้นิสิตนำหลักฐานเข้าติดต่อที่ รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

​​แนวทางการปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙

2 พ.ค. 2563 | By Admin | 15:06

แนวทางการปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙
สำหรับ เจ้าหน้าที่/บุคลากร นิสิตที่มีความจำเป็นในการทำวิจัย

​สมัคร “ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ”

24 เม.ย. 2562 | By Admin | 14:00

“ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ” สมัคร (คลิก)

update ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ KU tower

10 ม.ค. 2562 | By Admin | 11:06

update 10 Jan 2019 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ KU tower

ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ

2 ก.ย. 2561 | By Admin | 23:44

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ และร่วมทำบุญอาคาร ณ อาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 12 ก.ย. 61 โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 08.00 -13.00 น.

​ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

10 ก.ค. 2561 | By Admin | 12:49

ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

13 มี.ค. 2561 | By Admin | 11:35

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ (เอกสารแนบ)
     ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 304/303 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมบรรยาย “แบบจำลองคุณภาพอากาศและเสียง” ณ โรงแรมเมืองแทง สปป.ลาว

31 ต.ค. 2560 | By KUTOWER | 19:50

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัย ได้รับเชิญจากสำหรับสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ในฐานะ Air and Noise Quality Modelling Expert