ข่าวประกาศ

ข่าวสารงานวิจัย

โครงการศึกษาอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน : ป่าในกรุง

     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ สังคม ให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลต่อการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน ( Urban heat Island)  คือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงวัสดุปกคลุมพื้นผิว (land cover types) โดยคอนกรีตมีคุณสมบัติของอัตราส่วนรังสีสะท้อน (albedo) สูงกว่าต้นไม้ ทำให้พื้นที่เมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าโดยรอบเมือง การศึกษาเพื่อตรวจวัดลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน (Micrometeorology) และการเคลื่อนที่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide Flux) บริเวณโครงการป่าในกรุง เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งมีพื้นที่ป่า ร้อยละ 75 พื้นที่น้ำ ร้อยละ 10 และพื้นที่ใช้งาน ร้อยละ 15 ส่วนพื้นที่โดยรอบล้อมรอบด้วยพื้นที่เขตเมือง ทำการตรวจวัดฤดูฝน ช่วงเวลา 9 ถึง 11 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. เก็บข้อมูลทางลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน (Micrometeorology) ประกอบด้วย ความเร็วลม อุณหภูมิความชื้นที่ระดับความสูง 4 และ 7 เมตรจากระดับพื้นดิน ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ สมดุลความร้อนและ พลังงาน และความเข้มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์( Carbon dioxide Flux) คือ การเคลื่อนที่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพื้นที่ต่อเวลา การการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของรังสีดวงอาทิตย์สุทธิที่โลกได้รับเฉลี่ยในรอบวัน มีค่าสูงสุด563 วัตต์ต่อตารางเมตร ในช่วงเวลา 12.00 น.และเนื่องจากช่วงเวลาที่ทำ การตรวจวัดมีปริมาณเมฆปกคลุม จึงส่งผลให้ความความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์สุทธิที่โลกได้รับ มีลักษณะแปรปรวน และเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณเสาสูง KU Tower มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความเข้มแสงบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีค่าสูงกว่า ความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปตามความยาวคลื่น แต่ละช่วงคลื่นได้รับพลังงานไม่เท่ากันและเมื่อแสงผ่านเรือนยอดไม้ในโครงการป่าในกรุง พบว่า พลังงานถูกดูดกลืนไป โดยเฉพาะพลังงานในช่วงความยาวคลื่น 400 –700 นาโนเมตรที่ถูกดูดกลืนไปร้อยละ 99 ส่วนพลังงานในช่วงที่มีความยาวคลื่นมากกว่า 700 นาโนเมตร จะถูกดูดกลืนน้อยลง (ร้อยละ 86) ส่วนความสามารถในการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชจะเริ่มในตอนเช้าที่มีแสงอาทิตย์และสูงสุดประมาณก่อนบ่ายโมง หลังจากนั้นค่าการเคลื่อนที่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มลดลงเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงสามารถทำให้ปากใบ (stomata) ปิด รวมทั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พื้นที่สีเขียวช่วยลดความรุนแรงของปรากฏการณ์เกาะความร้อน (urban heat island)


หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการดำเนินงาน และภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ link ข้างล่างนี้

ดาวน์โหลด PDF

  • By KUTOWER
  • 31 ก.ค. 2560
  • 22:32