ข่าวประกาศ

ข่าวสารงานวิจัย

โครงการศึกษาอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน

     ปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบน จัดเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ ที่เป็นแอ่งกระทะ และสภาพภูมิอากาศที่นิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน และสะสมของสารมลพิษเหล่านี้ในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เนื่องจากความแห้งแล้งที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่า ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรทำการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน สำหรับปีที่มีฝนตกน้อยหรือเกิดภาวะแห้งแล้งทำให้การชะล้างหมอกควันหรือฝุ่นที่แขวนลอยในอากาศเป็นไปได้น้อย  และมีแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาหมอกควันที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน
โดยโครงการศึกษาอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินได้เข้าไปศึกษาปริมาณฝุ่นละอองและคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นของฝุ่นละออง รวมถึงการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร ในระดับแนวดิ่งโดยการประยุกต์ใช้ยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) บริเวณพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ยอดเขาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ รวมไปถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยที่อยู่ภายใต้โครงการคือ ลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อศักยภาพเป็นแกนกลั่นตัวของฝน บริเวณภาคเหนือตอนบน และการประยุกต์ใช้ยานไร้คนขับวิเคราะห์ฝุ่นละอองขนาดเล็กบนชั้นบรรยากาศพื้นผิว

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการดำเนินงาน และภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ link ข้างล่างนี้