ข่าวประกาศ

ข่าวสารงานวิจัย

โครงการวิจัยภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)

     ภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งผลกระทบ โดยตรงที่มีต่อสุขภาพของประชาชน การบดบังรังสีของดวงอาทิตย์ และลดทัศนวิสัยในการมองเห็น เป็นต้น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นของฝุ่นละออง เช่น แหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง กิจกรรม การใช้ประโยชน์พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศที่เป็น อุณหภูมิผกผัน (Inversion) ส่งผลให้ระดับความสูงผสม (Mixing Height) ลดต่ำลง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการสะสมตัวและการกระจายตัวของฝุ่นละอองในบรรยากาศ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะและระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษทางอากาศ ดังเช่นสถานการณ์ในภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทย โดยพบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มีค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศทั่วไป จากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณพื้นที่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 พบว่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 30.0-296.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เท่ากับ 18.0-266.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทยที่กำหนดมาตรฐานของ PM10 และ PM2.5 มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้น ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 และ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ    จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อการสะสมตัว กระจายตัวของฝุ่นละอองและ การเกิดปฏิกิริยาขององค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง  ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นในการหาความสัมพันธ์ ของแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง การเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตุนิยมวิทยา องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง และเทคโนโลยีเบื้องต้นในการควบคุมมลพิษด้านฝุ่นละออง โดยเฉพาะภายในอาคารในบริเวณพื้นที่ที่มีความไว ต่อการได้รับผลกระทบ เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนในภาคเหนือของ ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบมลพิษดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบรรยากาศและภายในอาคารบริเวณพื้นที่ที่มีความไวต่อการได้รับผลกระทบในภาคเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและรูปแบบเทคโนโลยีการลดฝุ่นละอองภายในอาคารในปัจจุบัน
3. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีการพ่นละอองน้ำขนาด เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีความไวต่อการได้รับผลกระทบ
4. เพื่อควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กในอาคารในภาคเหนือของประเทศไทย


หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการดำเนินงาน และภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ link ข้างล่างนี้