ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรมคณะ

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Fishery Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 17 - 22 เมษายน 2560 คณาจารย์จาก Pearl River Fisheries Research Institute (PRFRI) ของ Chinese Academy of Fishery Sciences จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Professor Hu Yinchang ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ memorandum of understanding (MoU) ด้าน Cooperation on Aquatic Invasions and Related Technologies กับคณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ (คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม) รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย) และผศ.ดร. รัฐชา ชัยชนะ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ประสานงานสำหรับการมาเยือนในครั้งนี้) เป็นผู้แทนจากภาควิชาเทคโนโลยี  และการจัดการสิ่งแวดล้อมในการเข้าร่วมเจราจา และลงนามในครั้งนี้ด้วย

  • By Techno&Mana
  • 8 พ.ค. 2560
  • 02:04