ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ สามารถใช้งานดังนี้

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อ
          1. เผยแพร่เอกสารและสื่อการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนฯ
          2. การจองห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ Online ของภาควิชาเทคโนฯ
          3. การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องแก้ว Online  ของภาควิชาเทคโนฯ
          4. เอกสารสำคัญต่างๆ ให้ดาวน์โหลด
 
          ดังเว็บไซต์ https://enviku.wixsite.com/enviku

  • By Admin
  • 16 ก.ค. 2563
  • 10:37