ข่าวประกาศ

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อ จำนวน 2 รายการ

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1.ผลการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา
2.ผลการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา กำลังขยายไม่น้อยกว่า 0.7-4.5 เท่า 
ตามรายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด