ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรมคณะ

สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับนิสิต
Link ให้คะแนนนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1
Link ให้คะแนนนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2

สำหรับอาจารย์
Link ให้คะแนนนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1
Link ให้คะแนนนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2 

สำหรับนิสิต
- Link ให้คะแนนนิสิตปริญญาเอก
 
1. Doris Ifeom
แบบประเมิน  https://goo.gl/forms/90qJu1w5T4MV676L2
แสดงข้อคิดเห็น  https://goo.gl/forms/8as7W0cR7ybGstCH3

2. กมลธิตา นันจำรัส
แบบประเมิน https://goo.gl/forms/VeF8vqrkRnY1b4X03
แสดงข้อคิดเห็น https://goo.gl/forms/L2bUaqwjsSVTnh8X2

3. กิตติพงศ์ อังจันทร์เพ็ญ
แบบประเมิน  https://goo.gl/forms/xv3YtKAjMTutryyg1
แสดงข้อคิดเห็น https://goo.gl/forms/KO4BN9lXs2n0L1LH2

4. รัฐพล แพรัตกุล
แบบประเมิน  https://goo.gl/forms/hZHf0pqnVs4DJuH63
แสดงข้อคิดเห็น https://goo.gl/forms/XHBPO6TFUbz3wTGR2
 
5. มัลลิกา ศรีชมภู
แบบประเมิน  https://goo.gl/forms/RNEzozZH9g0qayBh1
แสดงข้อคิดเห็น https://goo.gl/forms/RDA2Nxs3WWaVQrr82
 
6. ภาคภูมิ ชูมณี
แบบประเมิน https://goo.gl/forms/Ux5lyx4yJVWmuHvI2
แสดงข้อคิดเห็น https://goo.gl/forms/Gj2UMb9zIpFJ8h3Q2
 
7. จุฑาภาส สายโอให้
แบบประเมิน  https://goo.gl/forms/PYuy6XexkFxu3cD92
แสดงข้อคิดเห็น https://goo.gl/forms/UdaCw9cLSJGr2Wt12
 
สำหรับอาจารย์
- Link ให้คะแนนนิสิตปริญญาเอก

  • By Admin
  • 22 พ.ค. 2561
  • 15:20