ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ (เอกสารแนบ)
     ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 304/303 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด PDF

  • By Admin
  • 13 มี.ค. 2561
  • 11:35